Oferta

Usługi księgowe, które oferujemy poparte są gruntownym wykształceniem kierunkowym oraz wieloletnią praktyką wspólników jak i całego zespołu pracowników naszego biura.  
Współwłaściciele posiadają uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Z sukcesem przechodziliśmy liczne kontrole oraz audyty w prowadzonych przez nas jednostkach.

Nasze biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzoną działalnością.

W trosce o bezpieczeństwo danych Klientów nasze biuro posiada odpowiednie  zabezpieczenia oraz procedury archiwizacji baz umożliwiające bezpieczną realizację powierzonych zadań.

Usługi księgowe i rachunkowe obejmują:
 • prowadzenie ksiąg handlowych w oparciu o politykę rachunkowości i zakładowy plan kont zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także przepisami prawa podatkowego,
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz terminowe i prawidłowe sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT-7),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie umorzeń środków trwałych zgodnie ze stawkami wynikającymi z ustaw o podatkach dochodowych i stawkami wynikającymi z planu amortyzacji przyjętego przez Zarząd lub Właściciela (amortyzacja rachunkowa),
 • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych i finansowych, wymagających podania danych zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych,
 • bieżący instruktaż o zmieniających się przepisach i koniecznych w związku z tym zmianach w sposobach ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych,
 • informowanie Klienta o wszelkiego typu nieprawidłowościach w gospodarowaniu i finansowaniu firmy, szczególnie mogących mieć wpływ na wyniki finansowe.
Zakres obsługi kadrowo-płacowej:
 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS (w tym drogą elektroniczną),
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.
Dodatkowe usługi:
 • pomoc w rejestrowaniu i wyrejestrowywaniu spółek w KRS,
 • projekty protokołów i uchwał na Walne Zgromadzenie Wspólników, a także wniosków o wpis rocznego sprawozdania finansowego w KRS,
 • aktualizacja danych podmiotu w KRS i Urzędach,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • pomoc przy tworzeniu polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,
 • sporządzanie sprawozdań o korzystaniu ze środowiska w zakresie zużycia paliw,
 • a także inne wg indywidualnych zleceń Klientów.

Współpraca z naszymi Klientami opiera się na świadczeniu zindywidualizowanych usług, naszym celem jest zapewnienie Państwu optymalnego komfortu, tak aby oferowane usługi księgowe spełniły Państwa oczekiwania.
W związku z powyższym jest możliwość świadczenia przez nas usług w zakresie usług księgowych bez obsługi kadrowo-płacowej, a także księgowo-płacowych bez obsługi kadrowej.
Usługi nasze świadczymy w siedzibie naszego biura, a także jeśli jest taka potrzeba w jednostkach naszych Klientów.

Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania.
Zapraszamy do współpracy.